Üdvözöljük a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény honlapján

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

A múlt hagyományaira épülő, de újonnan alakult intézményünk feladata valamennyi városi megemlékezés, ünnepség, események mellett az ún. „nagyrendezvények” szervezése és lebonyolítása, melyek közül ki kell emelni a minden évben megrendezésre kerülő Pünkösd az Ormánságban, a Város Napja, az Ormánsági Fehérhurka Fesztivált és a „Kincsek között élünk” - Kerékpártúra az Ormánságban rendezvényeket.

Ezek mellett számos programot kínál a város és a környéken élők számára:

A Városi Művelődési Ház megújult épületben fogadja a kultúra iránt érdeklődőket, ahol fórumok, klubfoglalkozások, szakkörök, a helyi civil szervezetek összejövetelei és különböző programok zajlanak heti rendszerességgel. Az intézmény közművelődési feladatai továbbá az iskolarendszeren kívüli tanulási, oktatási lehetőségek megteremtése, különösen építve öntevékeny, önképző kezdeményezésekre, ízlésformáló csoportfoglalkozásokra. Sellye és az Ormánság tájegység hagyományainak gondozása, a helyi művelődési szokások ápolása, gazdagítása (néptánc, népzene, kórus, lakodalmi szokások, stb. felelevenítése). A nemzetiségi, kisebbségi kultúra ápolása, hagyományőrző és hagyományteremtő kezdeményezések támogatása. Kézműves foglalkozások működtetése gyermek és felnőtt érdeklődők számára. Pályázatok segítségével megvalósítható programok megszervezése, levezetése.

Ezeken kívül közreműködés a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamok szervezése meghatározott ismeretek átadására, a lakosság igényeinek kielégítése, készségeinek, képességeinek fejlesztése céljából.

Az intézmény küldetésnyilatkozata:

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény a város kulturális életének központi szervezője. Működésének alapja az értékmegőrzés, az értékközvetítés és az értékteremtés. Színtere a helyi lakosság mindennapi kulturálódási, szabadidő-eltöltési tevékenységének. Feladata, Sellye városban és a környező településeken élők számára kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához. Az intézmény elsődleges célja, hogy minden korosztály találjon a kulturális kínálatból olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ahol találkozhat hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához.

Jövőkép:

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény jövőjét hosszú távon, mint Sellye város közösségépítésének bázisát, valamint az Ormánság sajátos, egyedi arculattal rendelkező, közvetlen környezetét összefogni képes kulturális központját képzeli el. Ezt a pozícióját minőségi szolgáltatásaival, innovatív szakmai csapatával, folyamatosan fejlesztett tárgyi-technikai eszközparkjával, hangulatos tereinek megújításával, bővítésével kívánja elérni és fenntartani.

Az intézményben tevékenykedő kulturális civil szervezetek:

 • “Aranyősz” Nyugdíjas Klub és Dalköre
 • Zlatne Noge – Arany Lábak Néptáncegyüttes Egyesület
 • Sellyei “Tér – Erő” Kulturális Egyesület és Tilángli Népdalköre

Települési Értéktár Bizottság (TÉB)

Értesítjük Önöket, hogy településünkön megalakult a Települési Értéktár Bizottság (TÉB). (Az Országgyűlés 2012. április 2-án elfogadta „A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról” szóló 2012. évi XXX. törvényt. Ennek végrehajtásáról a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet intézkedik.) A törvény célja számba venni és dokumentálni nemzeti értékeinket.

Ennek alapján a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény felhívást szeretne közzétenni:

A Sellyei Települési Értéktár Bizottság (STÉB) várja a tisztelt városlakók javaslatait települési helyi értékek felvételéről az Értéktárba.

A kategóriák a következők:

 • agrár és élelmiszergazdaság
 • egészség és életmód
 • épített
 • környezet
 • ipari és műszaki megoldások
 • kulturális örökség
 • sport
 • természeti környezet
 • turizmus és vendéglátás

Települési értéknek nevezünk, bármilyen, tetszőleges kategóriákban szereplő, a város szempontjából meghatározó jelentőségű értéket. Nemzeti/helyi értéknek a Sellyei Értéktárba való felvételét minden helyi lakos kezdeményezheti. A kezdeményezés ingyenes és Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény e-mail címére (kozossegihaz@sellye.hu) kell elektronikus úton vagy személyesen benyújtani/eljuttatni a kormányrendeletben található nyomtatványminták szerint.

Az értéktárba való javaslatok összegyűjtése, véleményezése a STÉB tagjainak feladata, a javaslatok alapján a döntést Sellye Város Képviselő-testülete hozza meg. A testület által érdemesnek tartott értékeket, felvételi javaslattal tovább küldi a Baranya Megyei Értéktár Bizottságba. A javaslattételi űrlaphoz a Sellye Városi Művelődési Házban és a Városi Könyvtárban személyesen is hozzá lehet jutni, valamint innen letölthető: Javaslattételi űrlap letöltése

Múzeum
Kiss Géza Helytörténeti Kiállítóhely bemutatása

Történeti kitekintés

Az 1950-es évek elején néhány lelkes pedagógus és népművelési szakember eltervezte, hogy Sellyén, az Ormánság „fővárosában” múzeumot létesít. Az összegyűlt anyag a Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályára került azzal a feltétellel, hogy a múzeum saját anyagát is felhasználva kiállítást rendez Sellyén. Ez a kiállítás a Draskovich kastélyban nyílt meg 1960. április 4-én a következő címmel: Ormánság népművészetéből. A kiállítás később elköltözött a községi tanács épületébe, mivel a kastély diákotthon lett. A gyűjtők szerint (Böhönyei Gizella, Fekete Sándor, Jelics László, Pápay Jenő, Varga Lajos, Vass Zoltán, Zentai János stb.) a pécsi múzeum gazdag ormánsági gyűjteményével kiegészült múzeumi anyag nagyobb kiállítást érdemelne. Így került az összegyűjtött anyag a mai helyére, a Kiss Géza Ormánsági Múzeumba, mely korábban katolikus iskolaként működött. Szintén a ’60-as évek végén jött létre a skanzen, melyben helyet kapott a talpasház mellett az ólaspajta, méhes, gémeskút, gabonás kamra, a gyöngyfai harangláb, és a kovácsműhely is.

A kiállítás bemutatja az Ormánságban élők eszközeit, népviseletét, szőtteseit és a mindennapi élethez szükséges eszközeit. A népszokások bemutatása külön helyet kapott, a látogatók itt megismerkedhetnek, az egy teljes évhez kapcsolódó népi és egyházi szokásokkal, az emberi élet legnagyobb eseményeihez fűződő hagyományokkal, termelési folyamatokkal, népi játékokkal. A múzeum névadójának, Kiss Gézának mellszobrát 1969. október 12-én Mándoki László leplezte le. A sellyei Kiss Géza Helytörténeti Kiállítóhelyről (régi nevén Kiss Géza Ormánsági Múzeum kiállításairól) szintén ő írt könyvet az „Ormánság népéletéből” címmel.

A Múzeum egész évben látogatható, nagytermében még ma is a fent említett kiállítás található, a kisebb teremben (Múzeumgaléria) 2012. évben állandó helyet kapott az „Üdvözlet Sellyéről” című fotókiállítás, mely a település több száz évet átölelő múltjáról ad információt. A kiállítás anyagát lelkes Sellyeiek, és Sellyéről elszármazottak segítségével Bozsits József állította össze.

Pályázatok:

„Kubinyi Ágoston program”
Az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértve - pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont szerint a Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program).
Pályázható alcélok:
b.) Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása:
ba.) a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, így különösen állandó kiállítások megvalósítása és felújítása,
bb.) infrastrukturális fejlesztések (kivéve múzeumpedagógiai foglalkoztató terek és tanulmánytárak kialakítása).
Támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás
Támogatás mértéke: A megítélt támogatás intézményenként nem haladhatja meg a bruttó 4 millió forintot.
A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény munkatársai ezt a lehetőséget kihasználva a Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely infrastruktúrájának fejlesztésére szeretné a pályázatot megírni. Sikeres elbírálás esetén, a pályázaton elnyert összeget a kovácsműhely és a skanzen területén található kerítés felújítására szeretné fordítani.
A pályázat célja: Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22.
A pályázat elbírálása, miniszteri döntés: 2020. október 5.
A döntésről való értesítés: 2020. október 19.
Támogatási összeg felhasználása: 2021. december 31.
A projekt kezdete nyertes pályázat esetén: 2021. január 1.

Könyvtár Városi könyvtár

Sellye Városi Könyvtár feladata:

A Sellye Városi Könyvtár feladata székhelyének és vonzáskörzetének szakszerű könyvtári ellátása. Célja, hogy tényleges és potenciális használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúrakincset, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést.

A Városi Könyvtár nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít Sellye város és térsége lakosságának alapellátása érdekében. Folyamatosan gyűjti a magyar nyelven megjelent könyveket és elektronikus dokumentumokat, valamint a település helyismereti vonatkozású dokumentumait. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagjaként részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 2019-től pályázatnak köszönhetően csatlakozik a Csorba Győző Könyvtár Corvina IKR adatbázisához, így a gyűjtemény elektronikusan is fel lesz dolgozva.

Emellett gyűjteményét, szolgáltatásait népszerűsítő rendezvényeket szervez, kiscsoportos foglalkozásokat tart az általános iskolai tanulók, valamint óvodás csoportok számára. Végzi, illetve szervezi a településen élő nemzetiségi kisebbséghez tartozó lakosság könyvtári ellátását, és gyakran helyszíne író-olvasó találkozóknak.

Programjaink

1